W jakim czasie trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy, aby otrzymać zasiłek?

3 min czytania

Jeżeli jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna i nie otrzymałeś propozycji pracy, stażu, szkolenia, prac interwencyjnych ani robót publicznych, które by odpowiadały Twoim umiejętnościom – masz prawo do zasiłku z powiatowego urzędu pracy. Oczywiście musisz również spełnić wszelkie niezbędne wymagania, aby otrzymać to świadczenie.

Jakie wymogi muszą być spełnione, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Aby otrzymać zasiłek, trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy w terminie po ustaniu zatrudnienia. Istnieją też określone kryteria, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania tego świadczenia. Przede wszystkim musisz potwierdzić, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przepracowałeś co najmniej 365 dni pod następującymi warunkami:

 • Byłeś zatrudniony z uzyskiwanym co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. Nie uwzględnia się tu okresów, kiedy byłeś na urlopie bezpłatnym dłuższym niż 30 dni; 
 • Wykonywałeś obowiązki pracownicze na podstawie umowy o pracę nakładczą, otrzymując za to co najmniej minimalne wynagrodzenie;
 • Dostarczałeś usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczeniu usług, kiedy zgodnie z Ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosują się przepisy dotyczące zlecenia, lub współdziałałeś w realizacji tych umów, a podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była co najmniej minimalna pensja, przeliczona na pełen miesiąc;
 • Płaciłeś składki na ubezpieczenia społeczne jako osoba prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, gdzie podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy była co najmniej minimalna pensja;
 • Wykonałeś pracę zawodową podczas tymczasowego aresztu lub odbywania kary pozbawienia wolności, gdzie podstawę do obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiło wynagrodzenie minimalne;
 • Pracowałeś w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych będąc jej członkiem, a podstawę do obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiło wynagrodzenie minimalne;
 • Opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z pracą za granicą u pracodawcy spoza Unii Europejskiej, wynoszącą 9,75% średniego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;
 • Pracowałeś za granicą i powróciłeś do Polski jako repatriant;
 • Byłeś zatrudniony, pełniłeś służbę lub wykonywałeś inną pracę zarobkową i osiągałeś  dochody, od których jest wymóg opłacania składek na Fundusz Pracy.

Kiedy można nabyć uprawnienia do otrzymywania zasiłku?

 • Jeśli w ciągu pół roku przed zarejestrowaniem się do urzędu pracy zakończyłeś umowę o pracę za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron, dostaniesz zasiłek po upływie 90 dni. Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy:
  • zakończenie pracy nastąpiło z powodu bankructwa, likwidacji pracodawcy lub redukcji zatrudnienia z przyczyn związanych z miejscem pracy,
  • zakończenie umowy o pracę nastąpiło z powodu przeprowadzki;
 • Zarejestrowałeś się jako bezrobotny, który jest w trakcie zawieszania swojej działalności gospodarczej i spełniasz warunki do uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, wtedy zasiłek należny jest po 90 dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy;
 • Jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy zakończyłeś umowę o pracę ze swojej winy bez wypowiedzenia lub zerwałeś umowę o pracę zawartą na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który w ramach tego skierowania otrzymywał świadczenie aktywizacyjne – prawo do zasiłku uzyskasz po upływie 180 dni;
 • Jeśli w ciągu 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy zerwałeś umowę o pracę zawartą na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy, który w ramach tego skierowania otrzymywał grant, świadczenie aktywizacyjne lub dofinansowanie wynagrodzenia przed upływem okresów określonych w art. 60a ust. 4, art.60b ust. 2 oraz art. 60d ust.2 – prawo do zasiłku uzyskasz po upływie 180 dni;
 • Po zakończeniu praktyki absolwenckiej i otrzymywaniu z tego tytułu miesięcznego świadczenia pieniężnego, które przekraczało połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak długo przysługuje ci prawo do pobierania zasiłku?

 • 180 dni – jeżeli Twoje miejsce zamieszkania znajduje się w powiecie, w którym stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego moment, kiedy nabyłeś prawo do zasiłku, nie przekroczyła 150% średniej stopy bezrobocia na terenie kraju;
 • 365 dni – w sytuacji, gdy:
  • Twoje miejsce zamieszkania to powiat, którego stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku przekraczała 150% średniej stopy bezrobocia na terenie kraju,
  • ukończyłeś 50. rok życia i posiadasz minimum 20-letni okres składkowy uprawniający do zasiłku,
  • utrzymujesz przynajmniej jedno dziecko do 15. roku życia, a Twój małżonek również jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu zakończenia się okresu jego pobierania, 
  • samodzielnie wychowujesz przynajmniej jedno dziecko do 15. roku życia.

Czym są zakłady bukmacherskie? 

Sieć globalna zasadniczo przekształciła nasz świat. Zmiany, które zaszły, można porównać do rewolucji przemysłowej. Praktycznie żadna dziedzina biznesu nie ominęła tej koniecznej transformacji, chociaż...
admin
57 sec read

Dni wolne w 2024 roku – lista

W roku 2024 przewiduje się 13 dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z różnych świąt. Podajemy sugestie, kiedy najlepiej wykorzystać dni urlopu w 2024,...
admin
1 min czytania

Ile wynosi minimalna krajowa?

Od 1956 roku w Polsce ustalana jest najniższa krajowa, czyli wynagrodzenie minimalne lub płaca minimalna. To stawka niezależna od kompetencji pracownika, a jej wartość...
admin
3 min czytania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *